02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته زبان شناسی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته زبان شناسی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته زبان شناسی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی زبان شناسی: اهدای زمان به دانشجویان زبان شناسی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.